ALGEMENE VOORWAARDEN 

OTTENSCHOT FAUNABEHEERSING

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en

overeenkomsten betreffende de levering van producten en uitvoering van diensten, tussen Ottenschot Faunabeheersing gevestigd te Ambt Delden, hierna te noemen ‘Ottenschot’, en haar koper of wederpartij, tenzij schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

Artikel 2 Offertes / Overeenkomsten

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te komen nadat de order schriftelijk is bevestigd dan wel, bij gebreke daarvan, zodra met de uitvoering van de opdracht wordt aangevangen.

Artikel 3 Prijzen

Wegens het verrichten van plaagdierenbestrijdingswerkzaamheden zal de daarvoor overeengekomen prijs in rekening worden gebracht. In geval van wijziging van prijsbepalende factoren na de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst behoudt Ottenschot zich het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen. De prijs die is vastgelegd in een overeenkomst met een duur van meer dan twaalf maanden kan telkens na twaalf maanden worden verhoogd. In ieder geval mag de prijs niet binnen drie maanden worden verhoogd, tenzij de opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, in dat geval bevoegd is de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Uitvoering der werkzaamheden

De werkzaamheden rondom plaagdierenbestrijding zullen worden uitgevoerd op de wijze en op het (de) tijdstip(pen) als overeengekomen. Ottenschot zal de uitvoering van de overeenkomst doen geschieden door of onder direct toezicht van daartoe deskundige personen. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het aangegeven tijdstip van uitvoering als bij benadering overeengekomen.

De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat alle aanwijzingen van of namens Ottenschot, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd.

De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat Ottenschot met de werkzaamheden na aankomst direct kan aanvangen. Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen etc. Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen. Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door een oorzaak die binnen de risicosfeer van de opdrachtgever ligt, zal de opdrachtgever de daardoor ontstane schade aan Ottenschot vergoeden en zo mogelijk dat bedrijf in staat stellen op de nader overeen te komen tijdstippen de betreffende werkzaamheden te verrichten.

De opdrachtgever is verplicht zo nodig alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen, kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van Ottenschot ligt, zal dit zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan en, voor zover er sprake is van schuld aan de kant van Ottenschot, tevens aansprakelijk zijn voor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering der overeengekomen werkzaamheden. Deze laatste aansprakelijkheid zal echter nimmer het bedrag te boven gaan waartegen de betreffende werkzaamheden zijn of zouden worden verricht. Indien als gevolg van een of meer oorzaken, niet binnen de risicosfeer van een der partijen, de uitvoering niet of niet tijdig plaatsvindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaats vinden zonder dat over en weer enige vergoeding van schade kan worden gevorderd. Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken worden verstaan: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, staking, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden, en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering der overeengekomen werkzaamheden beletten.

Artikel 5 Extra kosten, meer en minder werk

Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, worden onverminderd het bepaalde in artikel 4 extra in rekening gebracht.

Meer en/of minderwerk zal bij opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.

Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn begrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.

Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, hebben wij het recht te vorderen, dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig wordt gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen, indien zulks mogelijk is. De meerdere of mindere kosten, uit deze wijziging voortvloeiende, zullen worden verrekend, terwijl wij bovendien recht zullen hebben op vergoeding van reeds ontstane doch onnut gebleken kosten. De hierboven genoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet.

Artikel 6 Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Onverminderd is men bij overschrijding van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan het promessedisconto van de Nederlandse Bank vermeerderd met 2%.

Ottenschot heeft te allen tijde het recht vóór de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan, kontante betaling te verlangen.

Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Artikel 7 Reclames

Reclames omtrent de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen werkzaamheden rondom plaagdierenbestrijding dienen binnen acht dagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan ieder recht van de opdrachtgever ter zake zal zijn vervallen, een en ander tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Zolang op een reclamering door Ottenschot nog niet is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 8 Garanties en aansprakelijkheid

Mededelingen door of namens Ottenschot betreffende de kwaliteit van de (te) verrichten werkzaamheden, de behandeling in de ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan

Ottenschot verplicht zich in te spannen om de plaagdierenbestrijdingswerkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat. De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat Ottenschot zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.

Ottenschot is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Ottenschot. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan.

Artikel 9 Opzegging en beëindiging

Doorlopende overeenkomsten waarvan de looptijd een periode van 12 maanden te boven gaat, zullen slechts kunnen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden, doch slechts tegen het eind van de overeengekomen looptijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Tot er rechtsgeldig is opgezegd blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

Bij niet-nakoming van de overeenkomst door één der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke tijd aan zijn verplichtingen voldoet; zonder rechterlijke tussenkomst kan één der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partijen surseánce van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of wordt geliquideerd, een en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten. Slechts met onze uitdrukkelijke toestemming kan de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Ottenschot overdragen aan een derde.

Artikel 10 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Eventuele geschillen tussen Ottenschot en de opdrachtgever die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Message Us

Get In touch below. Ask Any Question or Start a Free Quote

Call Us

(232) 724-2356

Office Location

1235 Divi St. #125, San Francisco, CA

Open Hours

M-F: 8am – 6pm, S-S, 9am – 1pm

Email

info@divicarpentry.com